Erhverv

Fremgangsmåde i skadetilfælde

Synlige skader

Ved modtagelse af gods, skal dette straks undersøges. Såfremt der er synlige skader og mangler skal dette noteres på fragtbrev eller udleveringskvittering.

Anmærkningen skal indeholde en så præcis angivelse af skadens art og omfang som mulig.

Giv aldrig ren kvittering i tilfælde af synlige mangler / skader

Efterfølgende skal transportøren holdes skriftlig ansvarlig pr. brev, fax eller e-mail.

Ikke synlige skader / skjulte skader

Leveres varer i container, veksellad eller lignende, skal transport-enheden, samt eventuelle segl eller plomber kontrolleres.

Såfremt containeren viser ydre tegn på at have været udsat for hårdhændet behandling, eller anden påvirkning, skal dette noteres på fragtbrev eller udleveringskvittering.

Hurtigst muligt herefter kontrolleres containerens indhold. Såfremt der er skade på godset, skal transportøren holdes skriftlig ansvarlig, med præcis angivelse af skadens art og omfang.

Er skaden / manglerne ikke synlige på leveringstidspunktet, skal transportøren holdes skriftligt ansvarlig inden udløbet af nedenstående frister:

 • Bil, bane: 7 dage
 • Skib: 3 dage
 • Fly: 14 dage

Bevisbyrde

Såfremt ovenstående frister ikke overholdes, kan det være vanskeligt for forsikrede at sandsynliggøre, at skaden er sket under transporten - altså medens forsikringen har været i kraft.

Ligeledes tjener overholdelse af frister, til at sikre regresmuligheden overfor transportøren, og derved begrænse skadens størrelse.

Overholdes tidsfristen ikke overfor transportøren vender bevisbyrden, mellem transportør og forsikrede, og det vil herefter være forsikrede, eller dennes forsikringsselskabs opgave at påvise at skaden er opstået under transporten.

Forsikredes pligter

I tilfælde af skader påhviler det altid forsikrede at foretage alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til at begrænse skadens omfang. Såfremt skaden forventes at overstige 10.000 DKK skal der omgående rettes henvendelse til First Marine Insurance A/S, så vi kan tage stilling til en eventuel besigtigelse. Skade på køle-/fryse gods skal altid anmeldes omgående, uanset skadens størrelse.

Såfremt der konstateres skade i udlandet, skal der rettes henvendelse til vores repræsentant i det pågældende land. Kontaktdetaljer kan findes her på vores hjemmeside under punktet:
”Havariagenter / Internationalt netværk”

Skadekravet

Til brug for den vidre behandling af skaden, skal vi have tilsendt nedenstående dokumentation

 • Handelsfaktura
 • Faktura der dokumenterer eventuel ikke inkluderet fragt
 • Besigtigelsesrapport, såfrem denne er udfærdiget på Deres foranledning
 • Bill of Lading / Konnossement og/eller
 • Airway Bill
 • CMR fragtbrev
 • CIM fragtbrev
 • Kopi af reklamation overfor transportører
 • Evt. forsikringspolice/certifikat
 • Evt. billeddokumentation
 • Anden relevant dokumentation
x

Cookies

Dette website anvender cookies for at gemme dine præferencer. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.